معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:400.01، ساخت و نصب یک دستگاه رکتیفایر4000A , 200v مربوط به سیستم آب ژاول سازی نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
مهلت خرید اسناد از:1400/06/10
مهلت خرید اسناد تا:1400/06/18
تاریخ گشایش پاکت ها1400/07/03
میزان سپرده(ريال)850,000,000
روزنامه های درج آگهی:آفرینش
توضیحات:
پیوست ها: