معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجديدي مناقصه خرید 500 متر کابل فشار قوی 3*150MM2 نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1400/06/15
مهلت خرید اسناد تا:1400/06/22
تاریخ گشایش پاکت ها1400/07/06
میزان سپرده(ريال)400,000,000
روزنامه های درج آگهی:جمهوري اسلامي
توضیحات:
پیوست ها:
tender docs.1400.zip