معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه بازسازی پره های ثابت توربین های گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1400/06/16
مهلت خرید اسناد تا:1400/06/24
تاریخ گشایش پاکت ها1400/07/07
میزان سپرده(ريال)2,800,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ابرار اقتصادی
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه 400-22.pdf