معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان: تعمیرات دوره ای (اورهال) سیستم های جانبی واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1400/06/17
مهلت خرید اسناد تا:1400/06/24
تاریخ گشایش پاکت ها1400/07/04
میزان سپرده(ريال)11,900,000,000
روزنامه های درج آگهی:  اطلاعات
توضیحات:این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام میشود<br>&nbsp;و شماره الکترونیکی دریافت اسناد2000001364000024 میباشد.
پیوست ها:
ت آگهی سیستمهای جانبی.pdf