معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1400/06/08
مهلت خرید اسناد تا:1400/06/15
تاریخ گشایش پاکت ها1400/06/31
میزان سپرده(ريال)1,119,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ابرار اقتصادی
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه 400-26.pdf