معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید قطعات الکتریک مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1400/06/02
مهلت خرید اسناد تا:1400/06/09
تاریخ گشایش پاکت ها1400/06/24
میزان سپرده(ريال)2,018,050,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ابرار اقتصادی
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه 400-25.pdf