معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری فعالیت های جوشکاری یکساله نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/04/29
مهلت خرید اسناد تا:1400/05/12
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/23
میزان سپرده(ريال)450,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf