معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌هاي ثابت و متحرک ردیف اول توربين گازي H25
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1400/05/03
مهلت خرید اسناد تا:1400/05/10
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/31
میزان سپرده(ريال)5,000,000,000
روزنامه های درج آگهی:سامانه ستاد ایران<br>روزنامه<br>پایگاه ملی مناقصات
توضیحات:تمام مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می پذیرد
پیوست ها:
1400-6-م.ن.zip