معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده جهت خرید با آزمایش یک دست لاینر و ترنزیشن پیس محفظه احتراق توربین گازی H25
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1400/04/22
مهلت خرید اسناد تا:1400/04/29
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/17
میزان سپرده(ريال)1,250,000,000
روزنامه های درج آگهی:ساقی آذربایجان<br>سامانه ستاد ایران
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیرد
پیوست ها:
1400-4-م.ن.zip