معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید دوم مناقصه خرید با نظارت بر ساخت دو سِت نازل مرحله اول و دوم توربین GE F5 MS5001 (تیپ ترموکوپل متحرک) به همراه دیافراگم نیروگاه ری
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1400/04/15
مهلت خرید اسناد تا:1400/04/22
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/10
میزان سپرده(ريال)4,700,000,000
روزنامه های درج آگهی:سامانه ستاد ایران
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیرد
پیوست ها:
9904.zip