معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:حمل سود مایع از مبدأ پتروشیمی بندر امام توسط تانکر به مقصد شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به مقدار حدوداً 1300 تن سالیانه
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/04/14
مهلت خرید اسناد تا:1400/04/22
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/06
میزان سپرده(ريال)475,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf