معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری تعمیر و بازسازی پوشش محافظ داخلی (لاینینگ) دودکش واحد (1) نیروگاه بخار شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/04/13
مهلت خرید اسناد تا:1400/04/22
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/06
میزان سپرده(ريال)580,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf