معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید تجمعی لوله پلی اتیلنی به همراه اتصالات مربوطه جهت اجرای پروژه مسیر پساب های صنعتی E.T.P نیروگاه بخار شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/03/29
مهلت خرید اسناد تا:1400/05/06
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/20
میزان سپرده(ريال)560,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه در مورخ 1400/04/23 تجدید گردید
پیوست ها:
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf