معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری اجرای لوله های زیر زمینی پلی اتیلن (P.E) جهت جایگزینی مسیر آب آشامیدنی و لوله های فایبر گلاس (FRP) مسیر پساب های صنعتی واحد های بخار به E.T.P نیروگاه بخار شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/03/29
مهلت خرید اسناد تا:1400/05/06
تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/20
میزان سپرده(ريال)350,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه در مورخ 1400/04/23 تجدید گردید
پیوست ها:
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf