معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحي، تأمين تجهيزات و نصب سیستم تصفیه خانه به روش RO و EDI و بخش های وابسته ، نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1400/03/22
مهلت خرید اسناد تا:1400/03/29
تاریخ گشایش پاکت ها1400/04/14
میزان سپرده(ريال)1,900,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سایه مورخ 1400/03/22<br>روزنامه اسرار 1400/03/25
توضیحات:مناقصه شماره 02/م/1400
پیوست ها:
احداث آبشیرین کن نیروگاه ایسین.rar