معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید والوهای نیروگاه اصفهان
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1400/03/18
مهلت خرید اسناد تا:1400/03/25
تاریخ گشایش پاکت ها1400/04/07
میزان سپرده(ريال)2,000,000,000
روزنامه های درج آگهی:فوق العاده و کیمیای وطن
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
پیوست ها:
0001.jpg