معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌هاي ثابت و متحرک ردیف اول توربين گازي H25
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1400/03/08
مهلت خرید اسناد تا:1400/03/18
تاریخ گشایش پاکت ها1400/04/06
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:سامانه ستاد ایران
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت خواهد گرفت
پیوست ها:
1400-2.zip