معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید با نظارت بر ساخت دو سِت نازل مرحله اول و دوم توربین GE F5 MS5001 (تیپ ترموکوپل متحرک) به همراه دیافراگم نیروگاه ری
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1400/03/04
مهلت خرید اسناد تا:1400/03/11
تاریخ گشایش پاکت ها1400/03/31
میزان سپرده(ريال)4,700,000,000
روزنامه های درج آگهی:سامانه ستاد ایران<br>پایگاه ملی مناقصات<br>پایگاه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه محدود در سامانه ستاد ایران از طریق ارسال دعوتنامه به لیست کوتاه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عنوان سازندگان پره های ثابت توربین GE F5&nbsp; انجام می گردد
پیوست ها:
99-4.zip