معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامین خرید CPU و قطعات PLC سیستم کنترل نیروگاه سيكل تركيبي شهید سلیمی نكا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1400/02/28
مهلت خرید اسناد تا:1400/03/06
تاریخ گشایش پاکت ها1400/03/22
میزان سپرده(ريال)795,960,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه قدس مورخه 28 و 29 ارديبهشت 1400
توضیحات:
پیوست ها:
اسناد.zip