فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:: خريد 1500 تن اسيد سولفوريك 98% مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نك
تاریخ نمایش:1400/06/23
تاریخ انقضا:1400/07/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
tender notice 1400.11.zip