فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:ساخت 90 عدد پره ثابت رديف يك توربين فشار ضعيف واحد بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش:1400/06/23
تاریخ انقضا:1400/07/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
tender notice 1400.9.zip