فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:1400/29 تهیه و اجرای پوشش فایبر گلاس سل های 1و2 شیمیایی تاسیسات ساحلی
تاریخ نمایش:1400/06/21
تاریخ انقضا:1400/06/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
agahiroznamh.JPG