فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:بازسازی کوئل شفت های مستعمل واحدهای گازی نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان
تاریخ نمایش:1400/06/23
تاریخ انقضا:1400/06/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي مناقصه.pdf