فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی خريد تعدادي الكترود آنالايزر برند Polymetron و ABB
تاریخ نمایش:1400/06/10
تاریخ انقضا:1400/06/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از سایت اینترنتی شرکت مدیریت تولید برق یزد <br><a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a>
پیوست ها:
آگهي مناقصه خريد الكترود.jpg