فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده جهت خرید با آزمایش یک دست لاینر و ترنزیشن پیس محفظه احتراق توربین گازی H25
تاریخ نمایش:1400/06/09
تاریخ انقضا:1400/07/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیرد
پیوست ها:
آگهی فراخوان .pdf