فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انتخاب سرمایه‌گذار غیردولتی جهت تعیین نرخ خرید تضمینی برق در استان خراسان رضوی(شهرستان مشهد) بر اساس بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه
تاریخ نمایش:1400/05/11
تاریخ انقضا:1400/07/03
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها: