فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید رزین های تبادل یونی نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش:1400/05/05
تاریخ انقضا:1400/12/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شرکت تولید نیروی برق لوشان(سهامی عام) در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای &quot; خرید رزین‌های تبادل یونی نیروگاه شهید بهشتی لوشان &quot; از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ، با شماره 2000001481000007 برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;&nbsp;انجام خواهد شد.
پیوست ها:
آگهی.pdf