فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش 3 قلم ضایعات شرکت تولید نیروی برق لوشان در نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش:1400/04/29
تاریخ انقضا:1400/05/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد مزایده  با شماره 1000001481000001به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجه گردد
پیوست ها:
آگهی.pdf