فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:-مناقصه عمومي شماره 02/1400 - واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاههای تبريز و صوفيان 2- مناقصه عمومي شماره 03/1400 - واگذاري خدمات مربوط به اياب و ذهاب عمومي پرسنل نيروگاه سهند بناب
تاریخ نمایش:1400/04/28
تاریخ انقضا:1400/05/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:محل دريافت اسناد مناقصه : سایت این شرکت به آدرس&nbsp; https:// www. Tpgmco.ir<br>&nbsp;,و- محل تسليم پيشنهادات : امور بازرگاني شركت واقع در کیلومتر 16 جاده تبریز آذرشهر – نیروگاه حرارتی تبریز <br>
پیوست ها:
آگهی مناقصه ایاب و ذهاب.pdf