فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید لوازم یدکی الکتریک 3 آیتمی جهت نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش:1400/04/26
تاریخ انقضا:1400/05/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مربوط به این استعلام در سامانه ستاد انجام خواهد گرفت. .&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.setadiran.ir">https://www.setadiran.ir</a>&nbsp;&nbsp;<br>شماره نیاز: 1100001486000008
پیوست ها:
الکتریک 3 آیتمی.pdf