فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده دو دستگاه خودرو
تاریخ نمایش:1400/04/26
تاریخ انقضا:1400/05/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کنندگان در مزايده می توانند خلاصه اسناد مزايده را از اين سايت دريافت و در صورت تمايل به شرکت در مزايده جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از خودروهای موضوع مزايده با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۲۰۲۰۱۷۳۵۳۰۰۸ بانک ملی شعبه باقر شهر کد ۸۱۷ به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری ( نيروگاه گازی )– امور بازرگانی وانبار (تلفن : ۶-۵۵۲۲۱۴۶۰ به داخلی ۷۵۴۴) مراجعه نمايند.
پیوست ها:
خلاصه اسناد مزایدهdocx.pdf