فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، ساخت داخل و نصب رله های حفاظتی نيومریکال و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی جدید در يک واحد گازی نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش:1400/04/19
تاریخ انقضا:1400/05/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) در نظر دارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، ساخت داخل و نصب رله های حفاظتی نيومریکال&nbsp; و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی جدید در يک واحد گازی نیروگاه شهید بهشتی لوشان&nbsp; به شماره (2000001481000006 )را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;انجام خواهد شد.
پیوست ها:
آگهی.pdf