فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده جهت خرید با آزمایش یک دست لاینر و ترنزیشن پیس محفظه احتراق توربین گازی H25
تاریخ نمایش:1400/04/22
تاریخ انقضا:1400/05/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران برگزار می گردد
پیوست ها:
آگهی فراخوان .pdf