فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامین چهار ست پره های IGV کمپرسور واحد گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی
تاریخ نمایش:1400/04/17
تاریخ انقضا:1400/05/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;با شماره فراخوان 2000001500000003 انجام خواهد شد.
پیوست ها:
اگهی گایدون.pdf