فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خريد لوازم يدكي (بیرینگ) نيروگاه شازند
تاریخ نمایش:1400/04/15
تاریخ انقضا:1400/05/02
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری فرآيند ارجاع كار از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد . <br>شماره مناقصه: ۲۰۰۰۰۰۱۴۸۶۰۰۰۰۰8
پیوست ها:
اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی (بیرینگ).pdf