فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:آگهی تجدید مناقصه عمومی سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل شرکت -1400
تاریخ نمایش:1400/03/19
تاریخ انقضا:1400/03/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پیوست گردیده است.
پیوست ها:
آگهي تجديد مناقصه.pdf    
اسناد مناقصه سرويس اياب و ذهاب 1400- تجديد شده.pdf