فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:طراحی، ساخت داخل و نصب رله های حفاظتی نیومریکال و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی جدید در یک واحد گازی نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش:1400/03/19
تاریخ انقضا:1400/04/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی.JPG