فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌هاي ثابت و متحرک ردیف اول توربين گازي H25
تاریخ نمایش:1400/03/08
تاریخ انقضا:1400/04/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می گیرد
پیوست ها: