فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده بویلر(ضایعاتی)نیروگاه حرارتی 1300مگاواتی شازند
تاریخ نمایش:1400/03/05
تاریخ انقضا:1400/03/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد انجام میگیرد <br>شماره مزایده سامانه ستاد : 1000001486000002
پیوست ها:
p1.pdf