فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید با نظارت بر ساخت دو سِت نازل مرحله اول و دوم توربین GE F5 MS5001 (تیپ ترموکوپل متحرک) به همراه دیافراگم نیروگاه ری
تاریخ نمایش:1400/03/03
تاریخ انقضا:1400/03/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه محدود در سامانه ستاد ایران از طریق ارسال دعوتنامه به لیست کوتاه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عنوان سازندگان پره های ثابت توربین GE F5  انجام می گردد
پیوست ها: