عنوان:احداث شلترایستگاه گاز،سیستم روشنایی و برقگیر مربوطه نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر
نوع معاملهعمومی یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1395/05/27
مهلت خرید اسناد تا:1395/06/03
تاریخ گشایش پاکت ها1395/06/27
میزان سپرده(ريال)287,795,330
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری و محلی
توضیحات:
پیوست ها:
صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد.pdf    
صورتجلسه گشایش پاکتهای کمیسیون مناقصه-الف و ب و ج در مناقصات یک مرحله ای-احداث شلترنیروگاه سیکل ایرانشهر13-95.pdf    
صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی-احداث شلترنیروگاه سیکل ایرانشهر13-95.pdf    
صورتجلسه کمیسیون مناقصه-تعیین برنده- احداث شلترنیروگاه سیکل ایرانشهر13-95.pdf    
فرم انجام معامله-احداث شلترنیروگاه سیکا ایرانشهر-13-95.pdf    
مستندسازی پیش ازفراخوان مناقصه-احداث شلترنیروگاه سیکل 95-13ایرانشهر.pdf