عنوان:انجام خدمات تأمین مالی، تدارکات، مذاکرات و مدیریت پروژه های احداث نیروگاه های حرارتی به روش BOO و EPCF
نوع معاملهانتخاب کنید
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1395/11/18
مهلت خرید اسناد تا:
تاریخ گشایش پاکت ها
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:چون درزمان فراخوان ارزیابی کیفی این معامله این سایت طراحی نشده، آگهی ارزیابی کیفی آن دراین سایت درج نشده است.
پیوست ها:
صورتجلسه هیئت انتخاب مشاور- بازگشایی پاکت هتای فنی-انجام خدمات تأمین مالی BOO.pdf    
صورتجلسه هیئت انتخاب مشاور-بازگشایی پاکت های مالی- انجام خدمات تأمین مالی BOO.pdf    
صورتجلسه هیئت انتخاب مشاور-تعیین برنده-انجام خدمات تأمین مالیBOO.pdf    
صورتجلسه هیئت انتخاب مشاور-تهیه لیست کوتاه-انجام خدمات تأمین مالی BOO.pdf