عنوان:خرید برق (و آمادگی )از نیروگاه اصفهان وهسا در سال 1396
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1395/11/16
مهلت خرید اسناد تا:1395/11/24
تاریخ گشایش پاکت ها1395/12/04
میزان سپرده(ريال)2,364,471,000
روزنامه های درج آگهی:دنیای اقتصاد
توضیحات:شرایط ورود به مناقصه :1- داشتن پروانه معتبر صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه با رعایت ظرفیت مجاز نیروگاه های بخار و گازی مندرج در پروانه بهره برداری. <br>2- داشتن گواهی نامه کیفیت در ارتباط با فعالیت های نیروگاه های بخاری و گگازی <br>3- داشتن نیروی انسانی متخصص و مناسب مورد نیاز
پیوست ها:
fYSJm3mIkVg3dRzBFEjjw7AWJWEPQpu.zip