عنوان:انجام تعمیرات دوره ای نیروگاه اصفهان وهسا برای سال 1396
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1395/11/16
مهلت خرید اسناد تا:1395/11/24
تاریخ گشایش پاکت ها1395/12/04
میزان سپرده(ريال)390,000,000
روزنامه های درج آگهی:دنیای اقتصاد
توضیحات:شرایط ورود به مناقصه :1- داشتن پروانه معتبر صلاحیت بهره برداری ونگهداری از نیروگاه با رعایت ظرفیت مجاز نیروگاه های بخار وگازی مندرج در پروانه بهره برداری 2- داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیتهای نیروگاه ها ی بخاری وگازی 3-داشتن نیروی انسانی متخصص ومورد نیاز
پیوست ها:
fYSJm3mIkVg3dRzBFEjjw7AWJWEPQpu.zip