عنوان:اجرای پروژه های سرمایه گذاری وبهینه سازی نیروگاه اصفهان وهسا در سال 1396
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1395/11/16
مهلت خرید اسناد تا:1395/11/24
تاریخ گشایش پاکت ها1395/12/04
میزان سپرده(ريال)117,000,000
روزنامه های درج آگهی:دنیای اقتصاد
توضیحات:شرط ورود به مناقصه -1- داشتن پروانه معتبر صلاحیت بهره برداری ونگهداری از نیروگاه با رعایت ظرفیت مجاز نیروگا های بخار وگازی مندرج در پروانه بهره برداری 2-داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت های نیروگاه های بخاری وگازی -3-داشتن نیرئوی انسانی متخصص ومناسب مورد نیاز <br>3-
پیوست ها:
fYSJm3mIkVg3dRzBFEjjw7AWJWEPQpu.zip