عنوان:بازسازی قطعلت مسیر داغ واحدهای گازی نیروگاه 50 مگاواتی نوشهر(تیپ GEF5 )
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1395/11/17
مهلت خرید اسناد تا:1395/11/21
تاریخ گشایش پاکت ها1395/12/02
میزان سپرده(ريال)350,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه جام جم
توضیحات:تاریخ تسلیم پیشنهاد ها پایان وقت اداری 95/12/1 میباشد.<br>انتشار نوبت دوم این آگهی&nbsp; 95/11/18 می باشد.
پیوست ها:
noshahr.pdf    
اسناد مناقصه بازسازی نیروگاه نوشهر به شماره 953001.pdf