عنوان: بازسازی پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
نوع معاملهعمومی یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
مهلت خرید اسناد از:1395/11/19
مهلت خرید اسناد تا:1395/11/24
تاریخ گشایش پاکت ها1395/12/04
میزان سپرده(ريال)2,200,000,000
روزنامه های درج آگهی:خراسان ، مزایده و مناقصه
توضیحات:
پیوست ها:
صورتجلسه پیش از فراخوان.pdf    
صورتجلسه شماره2.pdf    
صورتجلسه گشایش پیشنهاد ها.pdf