عنوان:منا قصه سیسم مدیا نیرگاه بمپور
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1395/11/16
مهلت خرید اسناد تا:1395/11/23
تاریخ گشایش پاکت ها1395/12/09
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:روزنامه قدس
توضیحات:جهت دریافت اسناد الکترونیکی پس از واریز هزینه خرید و فاکس فیش خرید اسناد به همراه ایمیل  به دبیر خانه شرکت اسناد بصورت الکترونیکی جهت مناقصه گر ارسال میگردد.
پیوست ها: