عنوان:انجاتم عملیات اجرایی بخشی اط کارهای منتهی به برقدار شدن خط 400 کیلوولت گتوند-شازند
نوع معاملهانتخاب کنید
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1395/10/26
مهلت خرید اسناد تا:
تاریخ گشایش پاکت ها
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:
پیوست ها:
صورتجلسه ترک تشریفات.JPG