عنوان:الحاقیه مناقصه95/304 نیروگاه شاهرود
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
مهلت خرید اسناد از:1395/10/15
مهلت خرید اسناد تا:1395/10/25
تاریخ گشایش پاکت ها1395/11/12
میزان سپرده(ريال)550,000,000
روزنامه های درج آگهی:پیام-کندو-رسالت سایه
توضیحات:مناقصه عمومی دو مرحله ای (خرید لوازم یدکی توربین و محفظه احتراق)
پیوست ها:
الحاقیه مناقصه 95304.zip